O NAŠÍ JEDNOTĚ

 

Něco z historie naší jednoty
O našich oddílech
Činovníci TJ Sokol Nové Bránice
Kde nás najdete?
Zajímavé odkazy
Všeobecná historie Sokola v datech

Pohar.gif (9495 bytes)

 

 

Něco z historie naší jednoty

    Sokol byl v obci založen 16. 11. 1919, ale už od r. 1900 cvičili muži v místí odbočce-odboru Sokola Dolní Kounice. Od r. 1920 cvičí v nové jednotě dospělí, dorost i žactvo. Cvičilo se v místím hostinci, na jaře a v létě pak na vlastním pozemku, který obec Sokolu darovala. Zde bylo vybudováno letní cvičiště s nářaďovnou. Roku 1947 byl zde položen základní kámen k nové sokolovně. Práce na její výstavbě byla společným dílem všech občanů. Vlastní stavba byla zahájena v r. 1955 a dokončena r. 1959. Teprve pak nastal nový rozvoj činnosti už bez přerušení trvající až do dnešního stavu. Vzniklo házenkářské hřiště a celý areál na původním pozemku se společným úsilím stále vylepšuje a modernizuje včetně vlastní sokolovny (několik přístaveb, vytápění celé budovy plynem, nové sociální zařízení v r. 2000, výměna všech oken a dveří v r. 2002 atd.).

    Činnost Sokola byla přerušena r. 1941 – 1945 (německá okupace) a v létech 1948 – 1955 (po komunistickém puči v únoru 1948 a nejtvrdších létech diktatury KDČ). Dnes je celková činnost TJ Sokol každoročně vyhodnocována jako jedna z nejlepších v župě Jana Máchala.

Sokol Nové Bránice   poskytuje možnosti našim dětem, mládeži ale i dospělým se v Sokole plně a zdravě vyžívat a uplatňovat a přispívat tak k bohatšímu životu v obci. Patřilo by se jmenovat aspoň jména členů, kteří se největším dílem zasloužili o dobré jméno TJ i obce. Nečiníme tak v duchu sokolského hesla “Jedinec nic – celek vše!”. Jedno jméno přece závěrem vzpomeneme – bratr Karel Káčerek (1907 – 1977). Členem sokola byl od založení. Ve výběru pracoval zprvu jako jednatel, v r. 1935 – 1941, pak r. 1945 – 1948 a konečně r. 1962 – 1971 byl starostou jednoty. Byl iniciátorem všeho sokolského dění v obci, okrsku i župě. 35 let byl starostou, po r. 1945 předsedou MNV. V nacistických koncentrácích trpěl od r. 1941 – 1945. Jako hlava obce dovedl svým osobním příkladem sjednotit a strhnout všechny občany na práci pro rozkvět obce, která pak byla mnohokrát vyznamenána jako nejlepší obec v okrese a kraji. V paměti našich občanů žije od generace ke generaci. To je pomník nejtrvalejší.

zpet.gif (1727 bytes)


 

Naše oddíly

Oddíl sokolské všestrannosti navazuje na dřívější oddíl základní a rekreační tělesné výchovy (ZRTV), ovšem dnes již v mnohem pestřejší, všestrannější a tím pro cvičence všech složek přitažlivější formě. Více na stránce Všestrannost.

Oddíl házené vznikl r. 1967. Má dnes 60 hráčů ve třech závodních družstvech. Družstvo A mužů hraje 3. ligu, B družstvo a starší žáci pak soutěže nižší. Více na Házená.

Oddíl stolního tenisu byl ustaven r. 1986. Družstvo mužů A hraje v oblastním přeboru 2. třídy, B mužstvo pak v soutěži okresní. Oddíl pořádá každoročně vánoční turnaj a sám se také zúčastňuje i turnajů v jiných obcích. Více na Stolní tenis.

Vzdělávací, kulturní a osvětová činnost se od samého založení Sokola intenzivně rozvíjela. V počátcích to byla častá vystoupení sokolského pěveckého sboru, postupně tradicí se stávaly každoroční sokolské plesy, šibřinky, hody, nesčetné besídky, oslavy. Slovem se vychovávalo přednáškami, besedami a proslovy. Nejnáročnější práci odváděli divadelníci, kteří v r. 1920 – 38 nacvičili celkem 34 celovečerních her. Při reprízách a zájezdech tak sehráli kolem stovky představení. Po okupaci tato činnost pokračovala až do února 1948, kdy KSČ zakázala veškeré vlastenecké působení a zaváděla tzv. výchovu internacionální. Po dostavění sokolovny sice byly obnoveny tradiční sokolské hody, plesy, besídky i besedy, hrálo se znovu divadlo, ale vlastní vzdělávací činnost své úrovně a rozsahu let 1920 – 1948 už nedosáhla. V současné době sokol pořádá řadu kulturních akcí, ať jsou to tradiční Rozmarýnové hody, plesy, taneční zábavy nebo dětské tábory. Více na Divadlo, Termíny zábav.

zpet.gif (1727 bytes)


 

Činovníci TJ Sokol Nové Bránice:

Funkce Jméno
Starosta Zoufalý Tomáš
Místostarosta Schořová Zlatka
Náčelník Ing.Krutiš Boleslav
Náčelnice Urbanová Gábina
Jednatel Preisingerová Luďka
Pokladník Formanová Dagmar

 

Kontakt:

 

TJ Sokol Nové Bránice
Nové Bránice
66464 Dolní Kounice
email: sokol-nb@seznam.cz

zpet.gif (1727 bytes)


 

Kde nás najdete?

GetMap.jpg (76649 bytes)

zpet.gif (1727 bytes)


 

Zajímavé odkazy

Česká obec sokolská

www.sokol.info

www.pingpong.cz

Český svaz házené

www.florbal.cz

www.aerobic.cz

www.brno-venkov.cz

zpet.gif (1727 bytes)