erb obce.jpg (9708 bytes)          OBEC NOVÉ BRÁNICE          erb obce.jpg (9708 bytes)

 

   Obec Nové Bránice, okres Brno-venkov, před rokem 1945 Německé Bránice leží na pravém břehu řeky Jihlavy, 5,8 km jihovýchodně od Ivančic, 198 m nad mořem. Byla založena po bratrovražedné bitvě Čechů s Moravany u Loděnic na Pohořelicku dne 10. prosince 1185. Vlastivěda moravská, sepsaná Augistinem Kratochvílem, uvádí, že již před touto bitvou tábořilo na pravém břehu pomocné vojsko německé. Po bitvě z mužů ostalých v táborech a k vojenské službě neschopných, i se svými ženami a dětmi založili dvě osady, které byly ve spojení s hradem v Dolních Kounicích. Za vpádu nepřátel by měly chránit hrad, ty na levém břehu od strany moravské – Moravské Bránice a osada na pravém břehu od strany německé, od Rakous – Německé bránic.

    Od založení do r. 1276 patřila osada klášteru Rosa Coeli (Růže nebeská) v Dolních Kounicích. Toho roku byly bránice darovány příznivkyni kounického kláštera paní Mačce.

    Po její smrti roku 1306 si obec přisvojil klášter v Želivi se všemi náležitostmi, tj. se zámeckou budovou s kaplí, panským dvorem, mlýnem, lesy a pastvinami. Z rodáků vynikal Martin Přech, který byl roku 1406 bakalářem na vysokých školách pražských. Šlo o vzdělaného rodáka, vrstevníka Husova.

    V roce 1594 byly Německé Bránice prodány pražskému klášteru na Strahově. Poslední kněz, který v Německých Bránicích působil a r. 1798 zemřel, byl P. Oktavian Prudký. Vrchnostenský zámek stál za starým hřbitovem, byl na jedno patro, pokrytý šindelem, obýván ještě r. 1832.

    Za 46000 zlatých byl statek německé Bránice prodán roku 1808 Josefu hraběti z Ditrichštejna, po jeho smrti r. 1858, vymřel tento rod po meči. Došlo k dělení majetku mezi jeho čtyři dcery. Nejstarší Terezie, provdaná za hraběte z Herberštejna získala mimo jiné i Bránice. Od roku 1895 byl majitelem její syn Jan Josef hrabě z Herberštejna.

    Ve třináctém století čítala osada 44 domů. V roce 1790 bylo 70 domů a 344 obyvatel. V roce 1900 tu bylo 99 domů a 522 obyvatel. Obec řídí purkmistr, rychtář, 4 konšelé a starší obce, později starosta a dva radní. Vlastnila starou pečeť s nápisem: “Peczet Niemeczky Branicz 1658” a se znakem dvou křížem položených košířů a radlice.

    Vyučovalo se zde již za císaře Josefa II. Škola byla jednotřídní a měla zvoničku. Byla pro třicet dítek. Před r. 1801 se zde učilo 75 dětí. 25 místních, 15 z Trboušan, 20 z Dolních Kounic a 15 z Moravských Bránic. Roku 1873 byla dána do provozu dvoutřídní škola v domě, kde dříve bydlel šafář. V roce 1874 byla založena školní knihovna, 31. srpna 1930 byla slavnostně otevřena nová Jubilejní škola Masarykova

    Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů. Byl za hmotné podpory obce založen 12. dubna 1896. Tělocvičná jednota Sokol založena 16. listopadu 1919. Její členové se podíleli na stavbě pomníku padlým vojínům v I. světové válce. Odhalen byl 8. srpna 1920. Dne 5. června 1938 byla slavnost odhalení pomníku prezidenta T. G. Masaryka. za okupace byl pomník odstraněn a nově pak odhalen 2. června 1946. Zatímco v padesátých letech byly odstraněny pomníky, sochy, názvy náměstí a ulic, zkrátka vše, co neslo jméno Masarykovo, u nás jeho pomník přetrval do dnešních dnů.

    Po ukončení druhé světové války v roce 1945 byla obec přejmenována na Nové Bránice. Dnes má obec 210 domovních čísel a 660 obyvatel.

    1. prosince 1997 udělil obci předseda Poslanecké sněmovny Miloš Zeman znak a prapor.

novebranice@volny.cz 

 

198 m.n.m / 670 obyvatel

Další informace o naší obci a jejím okolí se můžete dozvědět na adrese: www.brno-venkov.cz

zpet.gif (1727 bytes)